Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych1.    Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000006925).

2.    Dane kontaktowe Administratora: ul. Henryka Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, tel. (+12) 634 22 22, (+12) 634 48 78, adres e-mail: sekretariat@siemiradzki.com.pl, strona internetowa: www.siemiradzki.pl

3.    W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: iod@siemiradzki.pl

4.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są co do zasady tylko od pacjenta, ewentualnie od osób upoważnionych do działania w jego imieniu. Dane osobowe pacjentów mogą być także przekazywane Administratorowi przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w przypadku kontynuacji udzielania świadczeń lub świadczenia usług zdrowotnych na rzecz pacjentów tych podmiotów.

5.    W zakresie dotyczącym wizerunku pacjenta i innych osób przebywających w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, Administrator informuje, że część obiektu zakładu Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego objęta jest monitoringiem wizyjnym.

6.    Administrator jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje Administratorowi swój numer telefonu czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne wykonanie usługi, a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia. Pozyskiwanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności - oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.

7.    Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także informacje o nałogach pacjenta – dane te zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu leczenia).

8.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

1)    ustalenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);

2)    prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ z dnia 9.11.2015 r.);

3)    realizacji praw pacjenta, np. co udzielania innym osobom informacji o stanie zdrowia lub udostępniania im dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z 9.11.2015);

4)    realizacji rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5) właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);

6)    dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie przysługują Administratorowi jako przedsiębiorcy z tytułu wykonywanej działalności leczniczej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);

7)    zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów i prawnie uzasadnionych interesów Administratora – dotyczy to danych z monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8)    realizacji obowiązków podatkowych, np. wystawiania faktur za wykonane usługi, co może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

9.    W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).

10.    Dane osobowe pacjenta przekazywane są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1)    Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

2) innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;

3) dostawcom usług z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym, itp.);

4) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

5) osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw;

6) podmiotom i organom, którym Administrator zobligowany jest przekazać dokumentację medyczną pacjenta, określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, w zakresie jakim dotyczy to Administratora.

11.    Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

12.    W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej Administrator zobowiązany jest do przechowywania tejże dokumentacji przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, to Administrator przetwarza je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że stanowić mają dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania). Po upływie wskazanych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

13.    Administrator informuje, iż pacjentowi przysługują prawa:

1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, to pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO);

2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) -

w celu realizacji tych praw pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w ust. 3.

3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Pliki cookies

Zgodnie z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego portale internetowe powinny informować odwiedzających serwis o używaniu plików cookies. Na stronie siemiradzki.pl używane są pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies używane są przez nasz serwis w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, a także  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam przeanalizować, z jakich stron internetowych najczęściej  korzystają nasze użytkowniczki. Pliki cookies umożliwiają nam ponadto usuwanie spamu umieszczanego w serwisie.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
  • stałe (persistent cookies) - przechowywane są na komputerze użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  • pliki cookies zapisywane pod domeną odwiedzanej witryny (takie jak „_utma” czy „_utmz”), umożliwiające przeprowadzanie anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin na naszych stronach internetowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

Poniżej informacja w jaki sposób, w najpopularniejszych przeglądarkach  wyłączyć pliki cookies (ciasteczka):

(Należy jednak pamiętać, iż wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies).

  • Internet Explorer: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność -> Zaawansowane -> Zablokuj.
  • Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność.
  • Google Chrome: Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści.
  • Opera: Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Ciasteczka.
  • Apple Safari: Menu -> Preferencje ->Prywatność -> Ciasteczka (opcje dotyczące plików cookies).

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Jeżeli użytkownik Portalu  nie wyłączy plików cookies w swojej przeglądarce, oznacza, że wyraża zgodę na użytkowanie plików cookies przez stronę: siemiradzki.pl.