Komunikaty dla pacjenta

Odwiedziny i Dni otwarte

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych Pacjentek i najmniejszych Pacjentów w NZOZ Szpital na Siemiradzkiego w Krakowie odwiedziny Pacjentek i Dni Otwarte zostały wstrzymane.  

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i na Świecie NZOZ Szpital Na Siemiradzkiego wstrzymuje porody rodzinne od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Procedura ta została wdrożona w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentek oraz najmniejszych Pacjentów szpitala. 

Plan Porodu

Jest to dokument wymagany przy przyjęciu do porodu. W Planie Porodu Pacjentka deklaruje swoje oczekiwania względem opieki położniczej w trakcie porodu. Realizacja Planu Porodu zgodnie z życzeniem Pacjentki jest dla naszego personelu kwestią kluczową. Staramy się, aby na każdym etapie porodu pacjentka czuła się bezpiecznie i komfortowo oraz otrzymywała pełną informację na temat planowanych procedur medycznych. Plan Porodu może być realizowany w pełni tylko przy prawidłowym przebiegu akcji porodowej. Liczymy na Państwa zaufanie w sytuacjach kiedy personel medyczny zdecyduje o modyfikacji Planu.

Plan porodu (Plan porodu.pdf, Plan porodu.doc)

Plan porodu do cięcia cesarskiego (Plan porodu do cięcia cesarskiego.pdf, Plan porodu do cięcia cesarskiego.doc)

Oświadczenie o wyborze położnej środowiskowej

Formularz oświadczenia (Oświadczenie o wyborze położnej środowiskowej.pdf)

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej nasze Pacjentki mogą składać osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie w Sekretariacie Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00.

(dokument Wniosek o udostępnienie dokumentacji do pobrania)

Poradnik Pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa i obowiązki Pacjenta (Informator dla pacjenta.pdf)

Polityka ochrony danych osobowych Pacjenta

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM. RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000006925). 

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Henryka Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, tel. (+12) 634 22 22, (+12) 634 48 78, adres e-mail: sekretariat@siemiradzki.pl, strona internetowa: www.siemiradzki.pl 

3. W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować na adres e-mail: iod@siemiradzki.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są co do zasady tylko od pacjenta, ewentualnie od osób upoważnionych do działania w jego imieniu. Dane osobowe pacjentów mogą być także przekazywane Administratorowi przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą w przypadku kontynuacji udzielania świadczeń lub świadczenia usług zdrowotnych na rzecz pacjentów tych podmiotów. 

5. W zakresie dotyczącym wizerunku pacjenta i innych osób przebywających w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, Administrator informuje, że część obiektu zakładu Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego objęta jest monitoringiem wizyjnym. 

6. Administrator jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź wystawienia zaświadczenia, o które pacjent wnioskuje. Jeżeli pacjent podaje Administratorowi swój numer telefonu czy adres e-mail, to odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie informacji w tym zakresie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może negatywnie wpłynąć na sprawne wykonanie usługi, a w niektórych wypadkach może powodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta, gdy będzie istnieć konieczność szybkiego przekazania mu istotnych informacji o jego stanie zdrowia. Pozyskiwanie zgód marketingowych odbywa się na zasadzie dobrowolności - oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych przez Administratora. 

7. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowywane są informacje dotyczące procesu leczenia. Znajdują się w niej informacje o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także informacje o nałogach pacjenta – dane te zbierane są tylko w zakresie niezbędnym do postawienia diagnozy i ustalenia właściwego toku procesu leczenia). 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach: 1)ustalenia tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania); 2)prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ z dnia 9.11.2015 r.); 3)realizacji praw pacjenta, np. co udzielania innym osobom informacji o stanie zdrowia lub udostępniania im dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z 9.11.2015); 4)realizacji rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 5) właściwej organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co wiąże się np. z kontaktem telefonicznym lub mailowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO); 6)dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie przysługują Administratorowi jako przedsiębiorcy z tytułu wykonywanej działalności leczniczej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO); 7)zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów i prawnie uzasadnionych interesów Administratora – dotyczy to danych z monitoringu wizyjnego i rozmów telefonicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 8)realizacji obowiązków podatkowych, np. wystawiania faktur za wykonane usługi, co może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych usługobiorców (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). 

9. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO). 

10. Dane osobowe pacjenta przekazywane są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 1)Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 2) innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych; 3) dostawcom usług z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń (np. dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym, itp.); 4) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 5) osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji jego praw; 6) podmiotom i organom, którym Administrator zobligowany jest przekazać dokumentację medyczną pacjenta, określonych w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, w zakresie jakim dotyczy to Administratora. 

11. Dane pacjentów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

12. W zakresie dotyczącym danych zawartych w dokumentacji medycznej Administrator zobowiązany jest do przechowywania tejże dokumentacji przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (art. 29 ustawy o prawach pacjenta). Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są one w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i wypełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez pacjenta zgody, to Administrator przetwarza je od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, chyba że stanowić mają dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania). Po upływie wskazanych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

13. Administrator informuje, iż pacjentowi przysługują prawa: 1) do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jego dane, a jeżeli ma to miejsce, to pacjent jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO); 2) wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw pacjent powinien skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany powyżej w ust. 3. 3) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykaz rzeczy potrzebnych przy przyjęciu do szpitala

 1. Dowód osobisty,
 2. Wyniki badań: OWA, HBS, HIV, HCV, wymaz na paciorkowca, grupa krwi aktualna (z obecnej ciąży), wyniki badań laboratoryjnych
  z ostatnich 6 tygodni ciąży,
  * pacjentki z rozpoznaną cukrzycą powinny zabrać glukometr.
 3. Dokumenty: plan porodu, adres przychodni do której wysłana będzie karta szczepień noworodka, dane kontaktowe wybranej
  położnej środowiskowej,
 4. Wygodne, bawełniane koszule do porodu (2 szt.), szlafrok, klapki,
 5. Majtki poporodowe siateczkowe,
 6. Ręcznik, skarpety,
 7. Woda mineralna, ochronna pomadka do ust,
 8. Wkładki laktacyjne, przybory toaletowe, ręcznik papierowy,
  * Podkłady higieniczne na łóżko oraz wkładki zapewnia szpital.

Rzeczy dla dziecka

 1. Do ubrania dowolnie: śpioszki, pajacyki, body, koszulki (3 pary),
 2. Czapeczka, skarpetki (2 pary),
 3. Pieluszki tetrowe (5 szt.),
 4. Pieluszki jednorazowe (mała paczka),
 5. Chusteczki nawilżane (1 opakowanie),
 6. Przybory do czesania noworodka,
 7. Kocyk/ otulacz (zalecamy nie zabierać rożków).
  * Środki do pielęgnacji dziecka zapewnia szpital.

Rzeczy dla dziecka powinny być wyprane w płatkach mydlanych !

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do naszych pacjentek aby przy zgłoszeniu się do porodu zabierały ze sobą rzeczy tylko i wyłącznie w takich ilościach jak zapisano powyżej !!!
Rzeczy dla dziecka prosimy spakować w osobnej torbie.

Twoje dziecko

Na tej stronie mogą Państwo umieszczać zdjęcia dzieci urodzonych w naszym Szpitalu. Jeżeli życzą sobie Państwo, by zdjęcie Waszego Maleństwa zostało umieszczone na naszej stronie, proszę o przesłanie fotografii na adres mailowy: przesylka@siemiradzki.pl . Po odebraniu zdjęć z poczty, umieścimy je w poniższej galerii.